SOLICITUDE - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

SOLICITUDE

ANABAM > ASOCIARSE
   
    En  ANABAM traballamos para defender o patrimonio natural do Baixo Miño galego-portugués, por riba de intereses políticos, económicos ou relixiosos.
    O apoio económico e/ou colaboracionista dos socios e simpatizantes, é fundamental para desenvolver con máis éxito e eficacia os obxectivos que perseguimos.
   Faéndote socio, estás axudando á defensa do patrimonio natural.
    Necesitamos o teu apoio para frenar o deterioro do medio ambiente e da biodiversidade.
SE ESTÁS INTERESADA/O EN FORMAR PARTE DESTA ASOCIACIÓN, QUE LEVA CASE 40 ANOS TRABALLANDO NA COMARCA GALEGO-PORTUGUESA DO BAIXO MIÑO, PODES FACELO CUBRINDO A  FICHA DE SOLICITUDE DE SOCI@.

GRAZAS POLO TEU APOIO
*CLASE DE SOCIO:

    SOCIO NORMAL:  Socio que paga a cuota anual, recibe información da asociación e habitualmente non colabora activamente coa asociación, aínda que pode facelo sempre que o desexe.

   SOCIO COLABORADOR: Aquela persoa que sendo socia e levando como mínimo un ano na asociación, participa activamente en todas ou en parte das actividades, proxectos e campañas desenvolvidos na asociación. Tamén se inclúe nesta modalidade aquelas persoas socias que participan nas xestións administrativas da asociación.

  SOCIO FAMILIAR: Aquela persoa que forma parte dun nucleo familiar don que algún membro xa é socio desta entidade.
CUOTAS 2024:   Por ano natural. (As persoas que se asocien nos meses de outubro, novembro e decembro, non pagan a cuota deste ano).

SOCIO NORMAL........................................................................................40 €

SOCIO FAMILIAR...........................................40 € primeiro socio, 5€ seguintes socios.


               Unha vez cubras e envíes a ficha, procederemos a enviarche o
               número de conta para que fagas o pago da túa cuota. Unha vez realizada a
                mesma, xa se te da de alta como persoa socia de ANABAM.
            
              Moitas grazas.
Aviso legal
DATOS DA EMPRESA
En cumprimento do artigo 10 da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedad da Información e Comercio Electrónico, ANABAM - Asociación Naturalista "baixo Miño" infórmalle de que os seus datos identificativos son os seguintes:

Denominación social é Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)
CIF: G-36038917
Domicilio social: Calvario, 44-baixo. 36780 A Guarda (Po)
Teléfono:616180557

Correo electrónico a efectos de comunicación: anabam.anabam@gmail.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e ANABAM consideraránse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN
O presente aviso legal regula o uso do sitio web (en adiante, A WEB), do que é titular ANABAM.

A navegación pola web de ANABAM atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluÍdas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante,ANABAM condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence aANABAM, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estrictamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a ANABAM e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a ANABAM ou fronte a terceiros, de cualquera dano e perxuizo que poideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE LIGAZÓNS E EXENCIÓNS DE RESPONSABILIDADES
ANABAM non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Asimesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

ANABAM declara ter adoptado todas as medidas necesarias para evitar calquera dano que, aos usuarios da súa website, poideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet poidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTATÍSTICOS
Esta páxina web non recollee nin almacena datos personais dos seus visitantes. Únicamente, coa finalidad de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Proveedor de Servizos de Internet de ANABAM. Con esta información anaíizase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as seccións más visitadas. ANABAM non utiliza cookies para recoller información dos usuarios desde a súa páxina web nin rexistra os seus enderezos IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de ANABAM non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS
Infórmaselle de que os datos personais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de ANABAM con domicilio en Calvario 44-baixo de A Guarda (Po) que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que ANABAM poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza que se lle envíe información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos productos e servizos da empresa.

Asi mesmo, ANABAM cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou teñan deixado de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Ley Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a ANABAM, Calvario 44-baixo, 36780 A Guarda (Po), ou ben a través do seguinte correo electrónico anabam.anabam@gmail.com, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

ANABAM adopta os niveis de seguridade correspondentes requeridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demáis normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e perxuizos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.      As persoas que son socias de ANABAM, poden participar en tódalas actividades que se desenvolvan na asociación. No caso de desenvolver actividades de pago, os socios terán importantes descontos, así como nas publicacións e demais produtos de responsabilidade da mesma.
Regreso al contenido