PRÁCTICAS EXTERNAS EN ANABAM 2021-2022-II - Asociación Naturalista "Baixo Miño" (ANABAM)

ANABAM
Apdo 59 (Calvario, 44-baixo) 36780-A Guarda (Po) Móbil-WhasApp: 61 61 80 557 Correo electrónico: anabam.anabam@gmail.com
ANABAM
Vaya al Contenido

PRÁCTICAS EXTERNAS EN ANABAM 2021-2022-II

COLABORA
ASINADO CONVENIOS DE COLABORACIÓN

     a/ Coas distintas Universidade galegas:

     b/ Co Centro Integrado de Formación Profesional "A Granxa" de Ponteareas (CIFP):

        O interese amosado polo alunnado deste centro en desenvolver as súas prácticas en ANABAM, motivou que dende o ano 2014 teñamos asinado convenios co devandito centro, coa finalidade de que os alumnos dese centro poidan, se así o desexan, realizar as súas prácticas en ANABAM.

     
     c/ Convenios con outros centros educativos:

        En ANABAM estamos tamén abertos a asinar convenios con outros centros educativos. Así, no seu día, asinamos convenio coa Universidade de León para que un dos seus alumnos puidese realizar as súas prácticas externas con nós.
         
            
       Os traballos desenvólvense practicamente na súa totalidade no exterior, por tal motivo, dende novembro ata mediados de febreiro non se adoitan realizar prácticas debido a que, durante ese tempo, as condicións meteorolóxicas non son as mellores para desenvolver un traballo de campo ademais de que os días son máis curtos en canto á luminosidade e isto non favorece a visibilidade. No obstante, é posible levar a cabo, nas citadas datas, un traballo puntual por aqueles estudantes que, por algún motivo, non puideron completar as prácticas no seu momento.

        As actividades que se realizan van dende a instalación de medios para a protección efectiva de certas especies (caso da píllara das dunas), ata a recollida de datos de flora e fauna.

      Aínda que os traballos están monitorizados e son propostos directamente pola asociación, habitualmente déixase algún deles, normalmente o último, para que sexa o propio estudante o que deseñe e leve a cabo algún, co obxectivo de que aporte a súa propia experiencia no desenvolvemento do mesmo.

Na imaxe da dereita, o Baixo Miño galego-portugués
coas principais zonas do traballo de prácticas.
     
     ONDE SE DESENVOLVEN AS PRÁCTICAS

    Todas elas teñen lugar na bisbarra galego-portuguesa do Baixo Miño.

     Esta bisbarra está constituída polos seguintes municipios:
     
     PARTE GALEGA: Tui, Tomiño, O Rosal, A Guarda e Oia.

     PARTE PORTUGUESA: Valença do Minho, Vila Nova de Cerveira, Caminha e parte norte de Viana do Castelo.

    No que respecta ao Baixo Miño galego, as prácticas realízanse en calquera zona do mesmo, namentras que na zona portuguesa lévanse a cabo na franxa fluvial e na franxa marítima cunha anchura máxima duns tres quilómetros.
     
     REQUISITOS PARA REALIZAR AS PRÁCTICAS EN ANABAM

    Inicialmente no temos requisitos, pero no caso de que haxa máis demanda que as prazas ofertadas, valorarase a posibilidade de que o estudante dispoña de coche propio, pois na maior parte dos casos haberá que desprazarse.

    PRAZAS OFERTADAS

       Normalmente o número de prazas ofertadas por período de prácticas é de catro.

    NÚMERO DE PRÁCTICAS

         Agás excepcións (sobre todo os que se dedican á protección da píllara das dunas) e dependendo do número de horas que teñan que realizar, desenvolveranse de tres a sete prácticas. Ao final de cada unha delas deberán presentar un informe detallado do realizado e no que figurarán tanto as impresións personais relacionadas coas prácticas como aquelo que puidera mellorarse das mesmas. Ademais, cada fin de semana, poderá solicitarse un breve informe.

    HORARIO

      -Inicialmente a xornada diaria é de 5 horas, de luns a venres, normalmente en quendas de mañán (tres días), e de tarde (dous días), aínda que esta distribución pode variar dependendo das necesidades do momento polo que, mesmo, poidera darse o caso de que, nun determinado momento, sexa preciso modificalo por mor dalgún emprevisto (isto pode suceder no caso das píllaras dunas debido a postas sen protexer, nacimento dalgún pito, etc)
. Isto mesmo tamén sería aplicable a algún fin de semana. En calquera caso, estas modificacións puntuais serán consensuadas cos estudantes e sempre de común acordo con eles.
 


Calquera dúbida ou máis información contactar por
WhasApp: 61 61 80 557

 Ou correo electrónico
anabam.anabam@gmail.com
Regreso al contenido